Mediacja

Mediator sądowy Łukasz Pniewski
mediacja@pniewski.pl 

Mediator sądowy Paweł Pniewski
mediacja@pniewski.pl 

tel. 94 346 24 99, 94 345 50 38, fax 94 345 50 39

Mediacja

Mediacja jest pozasądową, poufną metodą dla rozwiązania zaistniałego między stronami sporu, a dokonuje się z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, kiedy to strony maja okazję samodzielnie dojść do porozumienia i rozwiązać zawisły konflikt.

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania w sprawie albo w trakcie jego toku. Mediacja jest dobrowolna i może być prowadzona zarówno na podstawie umowy o mediację, jak również za zgodą stron w toku danej sprawy (art. 1831 k.p.c.).

Mediator jest osobą godną zaufania, bezstronną, wpisaną do wykazu – listy prowadzonej przez Prezesów Sądów Okręgowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Mediator jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji w danej sprawie chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku. Postępowanie mediacyjne jest nie jawne.

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach i sporach. Sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania w sprawie, w której prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody.

Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację (art. 1838 § 2 k.p.c.).

Jeżeli strony w danej sprawie nie dokonały samodzielnie wyboru mediatora, Sąd skieruje sprawę do mediacji, wyznaczając mediatora posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, biorąc przy tym pod uwagę w pierwszej kolejności mediatorów stałych (art. 1839 § 1 k.p.c.).

Kierując sprawę do mediacji, Sąd zakreśla czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron albo z innych ważnych powodów, okres na przeprowadzenie mediacji może zostać wydłużony. Czas trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. Mediacja przerywa również bieg przedawnienia.

Celem mediacji jest zawarcie ugody w sprawie. Po zawarciu takowej, mediator składa w Sądzie protokół – sprawozdanie z mediacji. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności, a w przeciwnym przypadku zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym (art. 18314 k.p.c.).

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem w toku postępowania. Natomiast ugoda, którą zatwierdzono poprzez nadanie klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym (art. 18315 k.p.c.).

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania sprawy przez właściwy Sąd, stanowią koszty sądowe (art. 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U.2019.785 t.j.). Strony regulują wynagrodzenie i zwrot wydatków mediatora z tytułu przeprowadzenia mediacji w sprawie – bezpośrednio na rzecz mediatora  (art. 1835 k.p.c.), w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2016.921). Wydatki te podlegają rozliczeniu tak jak pozostałe koszty sądowe w sprawie. Strona może również wnioskować do Sądu o zwolnienie od kosztów, jednakże winna to uczynić przed skierowaniem sprawy do mediacji.

Koszty mediacji prowadzonej na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z mediatorem, strony regulują zgodnie z warunkami ustalonymi tą umową. Natomiast nie pobiera się opłaty sądowej od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku przeprowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację (art. 95 ust. 1 pkt 9 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U.2016.623).

 

/stan prawny na dzień 27 września 2019 roku/

 

Dokumenty

Możliwość komentowania została wyłączona.