Oferta

Kancelaria zapewnia kompleksową  pomoc i obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, postępowania cywilnego, prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych, prawa gospodarczego, służebności przesyłu, doradza w kwestiach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności, jak również mediacji sądowej i poza sądowej. Kancelaria posiada w powyższym zakresie szczególne doświadczenie.

Dotychczasowa obsługa podmiotów w w/w zakresie, co do której z uwagi na art. 15 w zw. z art. 23 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w sprawie Kodeksu Etyki Radców Prawnych) obowiązuje nas tajemnica zawodowa, uprawnia do stwierdzenia, iż Kancelaria i jej zespół, legitymuje się odpowiednimi umiejętnościami w dziedzinie pozostającej w Państwa zainteresowaniu.

Rodzaj udzielonego przez obsługiwane podmioty pełnomocnictwa powoduje, że możliwe jest prowadzenie spraw przed organami administracji rządowej i samorządowej, reprezentacja strony przed sądem lub prowadzenie mediacji, łącznie aż do egzekucji komorniczej (sprawy gospodarcze, o zapłatę, podział majątku, itp.) lub pomocy przy wypełnieniu zeznania do Urzędu Skarbowego (sprawy spadkowe).

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego specjalizuje się w:

Ø  obsłudze firm (audyt, sporządzanie opinii prawnych);

Ø  postępowaniu gospodarczym (obsługa firm i wzajemnych roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami);

Ø  prawie pracy (przygotowanie dokumentacji pracowniczej, umowy o pracę, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowania, urlopy, regulaminy);

Ø  prawie procesowym (zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji);

Ø  prawie rodzinnym i spadkowym (wnioski o stwierdzenie i dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek, podział majątku wspólnego, alimenty, władza rodzicielska i prawo opieki);

Ø  prawie spółdzielczym i wspólnot mieszkaniowych (członek – spółdzielnia – wspólnota mieszkaniowa, statuty i regulaminy spółdzielni, obsługa wspólnot mieszkaniowych, rejestracja, zarząd);

Ø  windykacji i egzekucji (wezwania przesądowe, procesy o zapłatę, ugody, pomoc w negocjacjach, wnioski o wszczęcie egzekucji, licytacje ruchomości i nieruchomości, skargi, postępowanie o wyjawienie majątku);

Ø  prawie karnym i wykroczeniowym (pomoc prawna na rzecz pokrzywdzonego i obrona w procesie karnym);

W oparciu o posiadane doświadczenie, poglądy doktryny prawniczej oraz orzecznictwo sądowe, Kancelaria proponuje także szeroki i kompleksowy zakres usług obejmujący m.in.:

– audyt – profesjonalna ocena zgodności działalności firm z prawem teraz i w przeszłości, która prowadzona jest w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności działalności firmy, wspólników, kontrahentów, członków zarządu. Celem audytu prawnego jest wyrażenie opinii, względem informacji o braku istotnych błędów przy zastosowaniu profesjonalnych metod;

– obsługa prawna – osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń i innych – stałą bądź jednorazową. Obsługę Klientów zarówno w języku niemieckim jak i angielskim;

– opinie prawne – w zakresie określonym przez Klienta i na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów z precyzyjnym wskazaniem możliwości i oceną aktualnego stanu prawnego. W zakresie opinii ująć także należy możliwość negocjacji z kontrahentami bądź przygotowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klienta;

– pisma procesowe – przygotowywanie wszelkich pozwów, zażaleń, apelacji, skarg (w tym kasacyjnych), odwołań, wniosków, itp.;

– porady prawne – profesjonalnie udzielone informacje o możliwości działania w oparciu o przepisy prawa, orzecznictwo sądów i doświadczenie życiowe. Wskazywane warianty ukierunkowane są na rozwiązania najbardziej ekonomiczne i najlepsze dla klienta;

– postępowanie administracyjne – reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym sporządzanie wniosków, skarg oraz odwołań od urzędowych decyzji administracyjnych;

– prawo pracy – pomoc w przygotowywaniu wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, jego nawiązaniem lub rozwiązaniem, regulaminów, umów zleceń i umów o dzieło, innych aktów związanych ze stosunkiem pracy oraz udzielanie opinii z zakresu prawa pracy;

– rejestracja w KRS – przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów i obsługę rejestracji podmiotów oraz aktualizację dokonanych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładanie spółek i innych podmiotów oraz ich pełna obsługa prawna od momentu wypełnienia i złożenia wniosków do odpowiednich rejestrów;

– służebność przesyłu – podjęcie szeregu powiązanych działań dotyczących uzyskania wynagrodzenia przez właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe służące doprowadzaniu lub odprowadzaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, ropy itp., czynności te mają służyć uregulowaniu prawnemu stanu faktycznego poprzez zawarcie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym;

– umowy – opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i aneksów w procesie gospodarczym wraz z negocjowaniem warunków oraz prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;

– windykacja wymagalnych i przedawnionych należności – kompleksowa obsługa w zakresie uzyskiwania nakazów zapłaty w postępowaniu gospodarczym i cywilny, poprzez postępowanie uproszczone i zwykłe, aż do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym. Skuteczność działania opiera się o realizacje wszystkich czynności przez jedną jednostkę i bieżący nadzór nad na przebiegiem postępowania;

– zastępstwo procesowe – prowadzenie w imieniu Klienta wszelkich spraw, zarówno po stronie pozwanego, jak i w przypadku występowania z roszczeniami względem innego podmiotu. W zakresie oferowanych usług mieści się prowadzenie korespondencji przed sądowej i sądowej, wszelkich postępowań ugodowych przed sądowych, mediacji, postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, komornikami sądowymi (Kancelaria występuje także wybiórczo w poszczególnych etapach postępowania);

Ponadto doświadczenie powoduje, iż Kancelaria działa w zakresie:

prawa cywilnego (własności, prawa rzeczowe, zobowiązania, spadki);

prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych (od młodocianego do emeryta);

prawa spółdzielczego (członek – spółdzielnia – wspólnota);

prawa administracyjnego;

prawa gospodarczego;

prawa upadłościowego i układowego;

prawa podatkowego;

prawa rodzinnego i opiekuńczego (władza rodzicielska, kontakty, alimenty, rozwody);

prawa karnego i wykroczeniowego;

prawa handlowego;

przepisów BHP i PPOŻ;

służebność przesyłu;

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

mediacji sądowej i poza sądowej;

Kancelaria zajmuje się również organizowaniem i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy, zobowiązań, windykacji itp. Tematykę każdego z wykładów dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Klientów.

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną w oparciu o zawarte umowy o współpracy oraz w zakresie kompleksowej obsługi prawnej.

Wyliczenia powyższe nie obejmują całego zakresu pomocy prawnej, jaką oferuje Kancelaria. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.